Strona główna img Regulamin

Regulamin

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. (NIP 526-030-79-56;   REGON 007026416-00169;  KRS 0000101063) 

                                                 § 1
Organizatorem usług szkoleniowych (zwanych dalej „kursem”) jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, z siedzibą przy ulicy Kopernika 5 w Zielonej Górze, zwana dalej „Organizatorem”.

                                                 § 2
1. Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest w ofertach szkoleniowych oraz na stronie internetowej :www.skwp.zgora.pl.
2. Warunkiem udziału w kursach jest przesłanie przez uczestnika wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mailowy: szkolenia@zgora.skwp.pl  lub listem na adres Organizatora albo dostarczenia osobiście do jego siedziby.
3. Karty zgłoszenia należy złożyć Organizatorowi najpóźniej 1 dzień roboczy przed uruchomieniem kursu (liczy się data wpływu dokumentu do Organizatora), przy założeniu, ze Organizator nie zamknął do tego dnia lity uczestników lub odwołał kurs. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie telefonicznego lub e-mailowego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionej karty zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba chętnych na dany kurs przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

                                                 § 3
1. Najpóźniej na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu Organizator – za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub telefonu – potwierdzi udział w kursie wraz z podaniem danych dotyczących organizacji kursu oraz informację o płatności za uczestnictwo. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu oraz zmiany terminów, godzin zajęć i wykładowcy prowadzącego zajęcia.
3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, każda osoba zapisana na dany kurs otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną lub elektroniczną.

                                                  § 4
1. Cena za kurs obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej.
2. Kursy realizowane są zgodnie z zatwierdzonym programem nauczania.
3. Czas trwania kursów określony jest w godzinach lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut.
4. Przedpłata (zaliczka) za szkolenie powinna wpłynąć na konto Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty pierwszej raty lub całości opłaty za kurs do dnia rozpoczęcia kursu. Płatność może być dokonana przelewem lub gotówką w biurze Organizatora.
5.  Faktura zostanie wystawiona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Zielonej Górze i przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty za kurs. W przypadku uzyskania zgody płatnika faktura może być wysłana za pomocą poczty elektronicznej.
6. Organizator dopuszcza możliwość dokonania płatności za kurs na podstawie faktury (faktury pro-forma) wystawionej i doręczonej uczestnikowi w dniu rozpoczęcia kursu. W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze. O wyborze wyżej wymienionej formie płatności uczestnik zobowiązany jest poinformować organizatora oraz odebrać fakturę w dniu rozpoczęcia kursu.
7. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach. Terminy płatności i kwoty ustala Organizator.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników kursu, osoby które uchylają się od terminowego dokonywania płatności.
9. Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet kursu, do dnia jego zakończenia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) na ten kurs.

                                               § 5
1.Kursy długie (powyżej 30 godz.) - Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, który obejmuje powyżej 30 godzin zajęć (kursy długie) uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności przy założeniu, że zwrotowi nie podlega kwota stanowiąca równowartość wydanych materiałów szkoleniowych. Zwrotu dokonuje się tylko w przypadku rezygnacji zgłoszonej nie później niż po pierwszym dniu zajęć. 
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, który obejmuje do 30 godzin zajęć (kursy krótkie) uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności przy założeniu, że powiadomił Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w kursie w terminie 3 dni przed rozpoczęciem kursu.

                                                § 6
W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kursu kwota wpłacona na poczet kursu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu przez uczestnika prośby o zwrot. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyżej wymienionych informacji na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.

                                                    § 7
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowcę materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.
2. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu chronione są prawem autorskim.
3. Wszystkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych i otrzymanych w trakcie prowadzenia kursu.
4. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora. 

                                                    § 8
1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu.
2. Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której dotyczy reklamacja, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
    Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże uczestnikowi kursu odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

                                                    § 9
Uczestnicy kursów, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach związanych wyłącznie z prowadzoną przez Organizatora działalnością szkoleniowa, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podanych przez siebie adresach e-mailowych informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.

 


                                                    § 10
1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się       z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz ich akceptacja.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie.
3. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Organizatora i zostają wprowadzone na czas nieokreślony.

Zatwierdzono uchwała nr 18/17/2016 Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 28 grudnia 2016r. 

 

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO