Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img II Stopień - Kurs dla kandydatów na specjalistę ds rachunkowości - dzienny (184 godziny lekcyjne)

II Stopień - Kurs dla kandydatów na specjalistę ds rachunkowości - dzienny (184 godziny lekcyjne)

Miasto:
Zielona Góra
Data rozpoczęcia:
17.04.2019 Nabór trwa
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
2750,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w ratach:
1000,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
Rata 2 - pozostała wartość płatna do połowy kursu
zapisz się

 

Cel:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz.1145 (kod zawodu 241103) oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 

Wymagania wstępne dla słuchaczy:

Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:

a)  posiadająca co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

  • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I - stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP), lub
  • zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego, lub
  • tytułem technika rachunkowości, lub
  • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną, 

b)  uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez czły okres pracy w zawodzie księgowego,

c)  rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Program kursu:

I.  Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej (120 godzin).

1.   Zagadnienia organizacji rachunkowości.
2.   Wymogi zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych.
3.   Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki.
4.   Rozrachunki.
5.   Materiały i towary.
6.   Niefinansowe aktywa trwałe.
7.   Inwestycje i zobowiązania finansowe.
8.   Kapitały (fundusze) własne.
9.   Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe.
10. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej.
11. Wynik finansowy.
12. Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego.
13. Zasady zawodowej etyki w rachunkowości.

II. Prawo podatkowe (40 godzin).

1.  Podatek od towarów i usług (VAT).
2.  Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT).
3.  Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT.
4.  Podatki kosztowe i opłaty.
5.  Wybrane problemy Ordynacji podatkowej.

III. Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego (20 godzin).

1.  Prawo pracy.
2.  Prawo ubezpieczeń społecznych.
3.  Prawo gospodarcze.

     Egzamin pisemny 4 godziny.

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70 % godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.

Informacje organizacyjne:

Kurs jest organizowany w trybie dziennym zajęcia w jeden stały dzień roboczy w godz. 9.00 - 15.00 w salach wykładowych Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Zielonej Górze przy ul. Kopernika 5.

Opłaty za kurs prosimy dokonać przelewem na konto bankowe:

BGŻ BNP PARIBAS Nr: 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160

lub gotówką w kasie Oddziału.

Dodatkowe informacje:

Uczestnicy kursu otrzymują:

- podręczniki i zbiory zadań,

- ustawę o rachukowości oraz teksty źródłowe innych aktów prawnych objętych programaem kształcenia na kursie,

- Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości,

- inne  materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora kursu lub wykładowców,

- serwis kawowy. 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 68 325 31 48    
tel. 68 325 35 91
e-mail: szkolenia@zgora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.15

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@zgora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO