Kurs "BILANS 2018"

Miasto:
Zielona Góra
Data rozpoczęcia:
2018-12-10
Typ:
seminarium
Tryb:
dzienny
Opłata:
1000,- zł od osoby,
zapisz się

PROGRAM:

BLOK I: RACHUNKOWOŚĆ

1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.
2. Zasady uznawania jednostek za mikro lub małe.
3. Zmiany ustawy o rachunkowości mające zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok 2018.
4. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe; obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
5. Zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania), zasady (polityka) rachunkowości jednostki  (zakres możliwych  uproszczeń)  istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
6. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.
7. Inwentaryzacja: zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic.
8. Wycena bilansowa aktywów i pasywów.
9. Bilans - zasady prezentacji aktywów i pasywów, z uwzględnieniem bilansu spółki akcyjnej mającej status jednostki mikro, a także bilansu jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego.
10. Zasady ustalania wyniku finansowego.
11. Rachunek zysków i strat - zasady sporządzania i prezentacji, z uwzględnieniem rachunku zysków i strat spółki akcyjnej mającej status jednostki mikro, a także rachunku zysków i strat jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego.
12. Rachunek przepływów pieniężnych - zasady sporządzania i prezentacji informacji.
13. Zestawienie zmian w kapitale własnym.
14. Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, z uwzględnieniem informacji dodatkowej dla jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego .
15. Informacje uzupełniające do bilansu spółki akcyjnej mającej status jednostki mikro.
16. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania,  z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości  nr  9; warunki niesporządzania sprawozdania z działalności przez jednostki mikro i małe.
17. Wybrane  zagadnienia rachunkowości: leasing, różnice kursowe, inwestycje w nieruchomości i aktywa finansowe, kontrakty długoterminowe, zmiany zasad (polityki) rachunkowości,  wartości szacunkowe i zdarzenia po dacie bilansu.
18. Zastosowanie nowego prawa restrukturyzacyjnego.
19. Zakres podmiotowy i zasady sporządzania „Sprawozdania na rzecz administracji publicznej”.
20. Przygotowanie jednostki do badania sprawozdania finansowego.
21. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, składanie do właściwego rejestru, udostępnianie oraz ogłaszanie.
22. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.


Blok II: PODATKI

Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych

1. Przychody, koszty uzyskania przychodu - wybrane zagadnienia.

2. Transakcje z podmiotami powiązanymi - w tym zagadnienie cienkiej kapitalizacji.

3. Obowiązki płatnika dotyczące świadczeń pracowniczych i ich rozliczanie (omówienie warunków  świadczeń zwolnionych od podatku oraz obowiązków dotyczących świadczeń nieodpłatnych, częściowo odpłatnych, przykłady różnych tytułów oraz form rozliczenia).

4. Środki trwałe oraz ich amortyzacja.

5. Różnice kursowe - praktyczne przykłady.

6. Podatek naliczony i należny - w kosztach i przychodach podatkowych.

7. Dotacje, subwencje i ich wpływ na rozliczenia podatkowe - CIT i PIT.

8. Podatek u źródła i zagrożenia z tym związane

9. Zaliczki i rozliczanie strat z lat poprzednich.

10. Odpisy aktualizacyjne.

11. Dokumentacja cen transferowych- omówienie najważniejszych obowiązków informacyjnych i dokumentacyjnych dot. ksiąg za 2018 rok oraz wprowadzenie do zmian na 2019r.

12. Zmiany w Ordynacji podatkowej 2018/2019.

13. JPK  - obowiązki i terminy.

Podatek od towarów i usług - wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych

1. Rodzaje transakcji - omówienie pojęć oraz sposobu ich identyfikacji.

2. Obowiązek podatkowy.

3. Podstawa opodatkowania.

4. Pojazdy samochodowe wykorzystywane w działalności gospodarczej.

5. Podatek VAT naliczony.

6. JPK dotyczący  ewidencji VAT.

7. Omówienie zmian obowiązujących w 2018 roku oraz planowanych na 2019 rok.

8. Wybrane zagadnienia szczegółowe.

                  
TERMINY:

10.12.2018r. -Rachunkowość w 2018r. - Roczne sprawozdania finansowe- wykładowca: dr Teresa Cebrowska
17.12.2018r  - Podatek od towarów i usług VAT w 2018. - wykładowca: Alicja Borodziewicz (Doradca Podatkowy)
0301.2019. - Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w 2018r.wkładowca: Aleksander Gniłka (Doradca Podatkowy)


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Koszt uczestnictwa - 1000,00 zł. / 1 osoba płatne przelewem na nasze konto w BGŻ S.A.  O/Zielona Góra, 

   Nr  46 2030 0045 1110 0000 0051 7160 , lub gotówką  w  kasie SKwP.

2. Materiały szkoleniowe: w ramach kosztów szkolenia zapewniamy materiały autorskie wykładowców.

Ponadto istnieje możliwość zamówienia wydania specjalnego miesięcznika „Rachunkowość - Zamknięcie roku 2018"  wg cen wydawcy

3. Miejsce konferencji: sala szkoleniowa Stowarzyszenia Księgowych w Zielonej Górze, ul. Kopernika 5  - początek zajęć - godz.9.00

5. Zgłoszenia na konferencję prosimy kierować na adres Stowarzyszenia w terminie do dnia 07 grudnia  2018r. 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 68 325 31 48    
tel. 68 325 35 91
e-mail: szkolenia@zgora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.15

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@zgora.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO